Проекти

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Растем заедно“

Проектът на Район „Източен” – „Растем заедно” с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0015 е в областта на предучилищното образование по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

„Растем заедно“ 2017

Проект „Растем заедно“

Децата от Проекта получиха много нови книжки, дидактични игри и материали, които подредиха в нови секционни шкафове. Кътът по занимания бе обзаведен с нови килими, маса, пуф фотьойли, пътни знаци и светофар за игри по безопасно движение. Но най-голямата придобивка за децата са интерактивна дъска, таблети за всяко дете и CD плеър.

Интерактивно обучение по проект „Растем заедно“